Quỹ Thân Hữu

Ngày Tên    Thu    Chi    Tổng cộng Chi tiết                    
02/25/2016 Phan Hữu Phước $100 $100
02/25/2016 Nguyễn Vũ Dũng $100 $200
02/25/2016 Nguyễn Sỹ Hải $100 $300
02/27/2016 Dương Thiên Lương $100 $400
02/27/2016 Nguyễn Khắc Việt $200 $600
02/28/2016 Dương Nghiệp Khoa $100 $700
02/29/2016 Bùi Văn Vượng $100 $800
03/03/2016 Phạm Kim Tước $100 $900
03/04/2016 Nguyễn Quang Triết $100 $1000
03/04/2016 Nguyễn Ngọc Thịnh $100 $1100
03/04/2016 Fatcow.com $233.38 $866.62 Renewal fee for website host (03/2019)
03/05/2016 Kiều Công Phụng $100 $966.62
03/09/2016 Nguyễn Bá Trung $100 $1066.62
03/12/2016 Đinh Hoài Bắc $100 $1166.62
03/24/2016 Nguyễn Hồng Viên $100 $1266.62
03/25/2016 Nguyễn Trường Sơn $100 $1366.62
03/26/2016 Nguyễn Nam $100 $1466.62
03/28/2016 163.13 $1303.49 Vòng hoa phân ưu thân mẫu của Ngô Quang Trung
04/01/2016 Trần Kim Khánh $100 $1403.49
04/01/2016 Bùi Đình Can $60 $1463.49
04/04/2016 Nguyễn Liệt $100 $1563.49
04/05/2016 Nguyễn Công Thành $100 $1663.49
05/15/2016 $100 $1563.49 Receipt phúng điếu thân mẫu của Trịnh Long Khánh
05/23/2016 Vĩnh Khoa $150 $1713.49
05/23/2016 $150 $1563.49 Vòng hoa phân ưu đám tang Võ Văn Quang
07/17/2016 Lại Đức Quang $100 $1663.49
01/06/2017 $150 $1513.49 Vòng hoa phân ưu thân mẫu của Bùi Văn Vượng
02/21/2017 Bùi Văn Vượng $150 $1663.49
03/22/2017 Directnic.com $67.50 $1595.99 Renewal fee for Taberd75.com domain name (04/2023)
08/01/2017 $150 $1445.99 Donation to "Abandoned Little Angels Foundation" theo ước nguyện của Mẹ của Vĩnh Khoa
12/04/2017 $87.19 $1358.80 Software to check virus for web Taberd75

Trong dịp hợp mặt hơn 50 người cùng niên khóa Taberd 1975 của chúng ta vào mùa hè 2007, đa số đã đồng ý đóng góp để lập ra một quỹ nhỏ để chúng ta có thể nhanh chóng chi dụng vào các việc cần phải làm ngay như phúng điếu các bạn trong nhóm hoặc thân nhân trực hệ (cha mẹ, vợ, con), phúng điếu các Frère, các thầy cô, hoặc các chi phí chung của nhóm như lập trang web. Các anh em trong Nhóm Taberd75 cũng không có ý định hình thành một tổ chức hay hội đoàn. Tất cả mọi tham gia đóng góp về tài chánh hay công sức đều hoàn toàn tự nguyện và vô vị lợi. Chúng ta chỉ nối kết giữ liên lạc với nhau trong cùng mẫu số chung là tinh thần bạn bè cùng niên khóa, và trong tinh thần Lasan nhớ ơn các thầy cô, các Frère đã dạy dỗ chúng ta nên người dưới mái trường Lasan Taberd ngày xưa.

Với ý niệm đó, Quỹ Thân Hữu Taberd 75 sẽ dùng vào các trường hợp như sau:

- Phúng điếu các bạn bè trong lớp chúng ta hoặc các thân nhân trực hệ như cha mẹ, vợ con hoặc các thầy cô, các Frère tại trường Taberd ngày xưa. Hoa phúng điếu hoặc quỹ tặng theo ý nguyện người quá cố (donation in lieu of flowers).
- Các chi phí bảo trì, thông tin, liên lạc trong nhóm: website, software, v v…

Để đơn giản hóa việc điều hành, Quỹ Thân Hữu Taberd’75 sẽ giới hạn số tiền quỹ ở mức không quá $3,000 USD. Trong trường hợp anh em muốn giải thể quỹ này, chúng ta sẽ gởi tặng số tiền tồn quỹ cho Quỹ giáo dục của Dòng Lasan Việt Nam.

Trong tinh thần thân hữu Lasan, rất mong anh em luôn giữ liên lạc với nhau và giúp vào quỹ chung như trên.

Nhóm Taberd75

Mọi ý kiến hay đóng góp cho Quỹ Thân Hữu Taberd 75, xin liên lạc về:

Chuong Tran
email: ctran49492000@yahoo.com