Hôm nay trên bước đường dài
Công thành danh toại nhớ hoài ơn Frères