2015 Hội Ngộ Kỷ Niệm 40 Năm Ra Khơi

Quận Cam – California, July 31 – Aug 2

 

taberd75 logo

 

Hình Ảnh Ngày Hội Ngộ

 

Tổng kết tài chánh

 

Thư cám ơn của Frère Valery An

 

 

Thư Ngỏ

 

Thư Ngỏ 2

 

Thư tổng kết

 

Thông báo

 

Thông báo 2

 

Danh sách tham dự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.