Trong trang Kỷ Yếu này, còn thiếu 2 niên khóa 65-66 và 66-67.
nếu quý cựu học sinh nào có và muốn giúp chúng tôi bổ túc cho đầy đủ,
xin vui lòng liên lạc về lasantaberd75@yahoo.com , xin thành tâm cám ơn.

.

29-30      47-48  

48-49       49-50       50-51  

51-52      52-53      53-54      54-55  

55-56    56-57    57-58    58-59    59-60  

60-61    61-62    62-63    63-64    64-65  

65-66      66-67      67-68      68-69  

69-70       70-71       71-72  

72-73       73-74