Niên Khóa 1973-1974

Chương trình Pháp
Terminal C       Terminal D

Chương trình Việt
4-1     4-2     4-3     4-4     4-5     4-6     4-7     4-8     4-9     4-10     4-11     4-12     4-13     4-14
5-1     5-2     5-3     5-4     5-5     5-6     5-7     5-8     5-9     5-10     5-11     5-12     5-13
6-1     6-2     6-3     6-4     6-5     6-6     6-7     6-8     6-9     6-10     6-11     6-12
7-1     7-2     7-3     7-4     7-5     7-6     7-7     7-8     7-9     7-10     7-11     7-12
8-1     8-2     8-3     8-4     8-5     8-6     8-7     8-8     8-9     8-10
9-1     9-2     9-3     9-4     9-5     9-6     9-7     9-8
10-B1     10-B2     10-B3     10-B4     10-B5     10-B6
11-B1     11-B2     11-B3     11-B4     11-B5
12 A     12 B1     12 B2     12 B3     12 AB

Go back