Niên Khóa 1969-1970
Chương trình Pháp
4ème 1    4ème 2     4ème 3     4ème 4
3ème 1    3ème 2     3ème 3     3ème 4
Seconde C1     Seconde C2
Première
Terminal

Chương trình Việt
Lớp Tư 1    2     3     4     5     6     7     8     9
Lớp Ba 1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11
Lớp Nhì 1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11
Lớp Nhất 1    2     3     4     5     6     7     8     9     10
Đệ thất 1    2     3     4     5     6     7     8     9
Đệ lục 1    2     3     4     5     6     7     8     9
Đệ ngũ 1    2     3     4
Đệ tứ 1    2     3
Đệ tam B1    B2     B3
Đệ nhị
Đệ nhất

Go back