Niên Khóa 1959-1960

Chương trình Pháp
11ème
10ème A     10ème B
9ème
8ème
7ème
6ème 1     6ème 2
5ème 1     5ème 2
4ème 1     4ème 2
3ème 1     3ème 2
2nd 1     2nd 2
Première 1     Première 2     Première 3
Sciences Expérimentales 1     Sciences Expérimentales 2
Mathématiques
Commerciale

Chương trình Việt
Lớp Tư
Lớp Ba
Lớp Nhì
Lớp Nhất A     Lớp Nhất B
Đệ Thất A     Đệ Thất B
Đệ Lục A     Đệ Lục B
Đệ Ngũ A     Đệ Ngũ B
Đệ Tứ
Đệ Tam

Go back