Niên Khóa 1958-1959

Chương trình Pháp
11ème
10ème
9ème
8ème
7ème A     7ème B
6ème 1     6ème 2     6ème Spéciale
5ème 1     5ème 2
4ème 1     4ème 2
3ème 1     3ème 2
2nd 1     2nd 2     2nd 3
Première 1     Première 2     Première 3
Sciences Expérimentales
Mathématiques
Commerciale

Chương trình Việt
Lớp Tư
Lớp Ba
Lớp Nhì
Lớp Nhất
Đệ Thất A     Đệ Thất B
Đệ Lục A     Đệ Lục B
Đệ Ngũ
Đệ Tứ

Go back