Quận Cam, California 2007
Quận Cam, California 2007 (2)
Quận Cam, California 2007 (3)
Quận Cam, California 2007 (4)
Quận Cam, California 2007 (5)
Houston, Texas 2008
San Jose, California 2009
Quận Cam, California 2010
2015 Ra Khơi - Pre re-union, California
2015 Ra Khơi - Picnic, California
2015 Ra Khơi - Gala, California

Thăm bạn Huỳnh Kim Sơn