Đoàn Trống và Múa Giới Trẻ Lasan - San Jose
Do Frère Phong Phụ Trách

             

Ca Nhạc Kịch
Kịch Bản: Đóa Hoa Hồng Trà
                           
main menu