Nhạc phẫm: Ngày về - LM.Kim Long
Thực hiện và trình bày: Duy Thy Thanh

Soeur Phương Hòa    hình 2    hình 3    hình 4    hình 5    hình 6

Vài dòng tiểu sử
Sœur Phương Hòa là người mà chúng ta thường quyên tiền để gởi về VN, qua Sœur để phụ giúp những người nghèo.